Top 99 domain with BG country

42. bcc.bg
83. ele.bg
85. wed.bg